คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนอำเภอดอยหลวง

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ คนแรง รองคณบดี อาจารย์นเรศ ใหญ่วงศ์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ชรได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมลงพื้นที่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย