คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่สำรวจและประเมินบ้านผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลแม่สาย

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ฝ่ายบริการวิชาการฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 ได้ดำเนินการสำรวจและประเมินบ้านผู้สูงอายุ ตามแนวทาง “บ้านปลอดภัย อุบัติเหตุตายายเป็นศูนย์” โดยการประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ให้สามารถอยู่อย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้โครงการรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและสถานที่ตามหลักพื้นฐานของกลศาสตร์ เพื่อรับรองการเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีพื้นที่ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ข่าวอื่น ๆ