คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อาจารย์กฤษณะ สมควร รองคณบดีด้านงานประกันคุณภาพและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีดิจิทัล มร.ชร. จัดกิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมตามศาสตร์ของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว รองรับการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม เกษตรกรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ บ้านเวียงหวาย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย