สำนักยุทธศาสตร์ฯ ร่วมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมหนุนเสริมศักยภาพผู้ประกอบอาหารจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว

วันที่ 8 มีนาคม 2567 สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการโดยความร่วมมือกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะสังคมศาสตร์ มร.ชร. ดำเนินกิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพผู้ประกอบอาหารจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครอบครัว เพื่อเพิ่มคุณค่าสำรับอาหารด้วยหลักโภชนาการของเด็ก เยาวชนและผุ้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก  ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยในครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการประกอบอาหาร 2 เมนูให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เมนูข้าวไก่เทริยากิ และ happy home sanwitch