คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ตำบลป่าตาล

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและการดูแลตนเอง ณ หอประชุมเอนกประสงค์ บ้านป่าตาลเหนือ หมู่ 2 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย