สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์รากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชนตำบลดอยงาม

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์และสื่อการสอนที่มีรากฐานจากทุนวัฒนธรรมชุมชนของนักเรียนและครูในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน อบต.ดอยงาม (สันช้างตาย) โรงเรียนดอยงามวิทยาคม โรงเรียนบ้านสิบสอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของสำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จิราพร มะโนวัง  คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้กิจกรรมดังกล่าว