มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับราชบัณฑิตยสภา จัดเสวนาราชบัณฑิตสัญจร สร้างจิตสำนึกความเป็นคนไทย

วันที่ 2 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง จัดโครงการเสวนาทางวิชาการโครงการราชบัณฑิตสัญจรชุด “สำนึกไทย” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ร้อยโท ดร.บรรจบ บรรณรุจิ และศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ ร่วมเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “สำนึกไทยในมุมมองด้านศาสนา” และ “เยาวชนของชาติกับการเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างรากฐานความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนักในความเป็นคนไทยให้แก่เยาวชน ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน